Chci prodat/darovat část pozemku. Jak na to?

Chtěli byste prodat část svého pozemku? Nebo směnit část svého pozemku za část sousedova pozemku? Nebo svůj pozemek rozdělit mezi děti? Tyto situace se v praxi řeší často. Jaký je tedy postup dělení pozemku?

Pozemek, nebo parcela?

Pozemek je částí zemského povrchu oddělenou určitým způsobem od sousedních částí, zejména vlastnickou hranicí. Pozemky se v katastru nemovitostí evidují jako parcely. Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určený, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Pozemek se může skládat z více parcel. Pokud tedy nakládáme s pozemkem, budou důležité parcely – a jejich parcelní čísla. 

Jak na prodej/darování/směnu části pozemku?

Zkontrolujte v katastru nemovitostí, zda se Váš pozemek skládá z jedné či více parcel. Pokud je parcel více, lze s nimi zpravidla nakládat bez dělení. Pokud jde o jednu parcelu, a Vy chcete převést na někoho jiného jen část pozemku, potřebujete nejdříve pozemek rozdělit. 

O rozdělení pozemku rozhoduje stavební úřad v územním řízení. Pro rozdělení pozemku musíte mít důvod, který bude stavební úřad posuzovat (zejm. zda je oddělený pozemek vymezen tak, aby velikostí, polohou, či prostorovým uspořádáním umožňoval využití pro daný účel, zda bude dopravně napojen na veřejnou komunikaci). Stavební úřad však bude posuzovat i jiné skutečnosti.  

Dělení pozemku – jak začít?

Pokud Vás nezastupuje zkušený advokát, nic nezkazíte tím, že se nejdřív zastavíte na stavebním úřadě a poradíte se s úředníky ohledně plánovaného dělení pozemku. Mohou Vám dopředu nezávazně posoudit, zda žádost o dělení „projde“.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku

Vyplňte formulář žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemku. Formulář je dostupný na webu Ministerstva pro místní rozvoj (zde). 

V žádosti potřebujete popsat, jak bude pozemek rozdělený, jaké budou výměry nových pozemků a jaké jsou důvody rozdělení. 

Dále potřebujete přiložit všechny přílohy, uvedené v části B. formuláře. 

Zejména je potřeba přiložit návrh geometrického plánu. V této fázi stačí, když vytisknete příslušnou část katastrální mapy, červeně označíte plánované hranice, přibližně nové pozemky okótujete, označíte je písmeny, a vyznačíte přístupy z nových pozemků na veřejné komunikace.  

Dále je třeba dodat závazná stanoviska dotčených orgánů (př. orgán ochrany přírody a krajiny). 

Pokud pozemek vlastní více spoluvlastníků, musí všichni s rozdělením udělit souhlas.     

Žádost včetně příloh se podává na příslušném stavebním úřadě

Rozhodnutí stavebního úřadu – jak dlouho trvá? A jaký je správní poplatek?

V jednoduchých případech stavební úřad rozhoduje ve lhůtě do 60 dní, ve zvlášť složitých případech nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. Správní poplatek je 1.000,- Kč. 

Stavební úřad žádost schválí bez dalšího, nebo schválí a vymezí podmínky pro rozdělení pozemků a určení nových hranic, případně zamítne, pokud by např. rozdělením byly ohroženy zájmy vlastníků okolních pozemků či veřejný zájem.

U některých druhů pozemků dělení podléhá speciálním podmínkám. Např. pokud by u lesního pozemku měla rozdělením klesnout výměra pod 1 ha, je k rozdělení třeba souhlasu orgánu státní správy lesů. Ten souhlas nevydá, pokud by tvar nebo velikost nového pozemku neumožňoval řádné hospodaření v lese.   

V rozhodnutí stavebního úřadu jsou důležité údaje: zejm. parcelní čísla, určení hranic nových pozemků, přístup k veřejné komunikaci ke každému pozemku, a vše je též zakresleno na mapě v grafické příloze.

cs_CZ