Neplatná výpověď – a jak se jí bránit

Máš výpověď. Sbal si věci a jdi domů.“ Co s tím? Jaké máte možnosti obrany? A co když jde o neplatnou výpověď? 

Jak má správně vypadat výpověď

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů. Tyto důvody jsou vyjmenované a blíže specifikované v zákoníku práce (§ 52), a je jimi ve stručnosti např.:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným,
  • nesmí-li již zaměstnanec ze zdravotního hlediska práci vykonávat,
  • ztratí-li zaměstnanec zdravotní způsobilost vykonávat danou práci, 
  • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady dané právními předpisy pro výkon dané práce,
  • a další.

Z jiných než zákonných důvodů zaměstnavatel zaměstnanci nesmí dát výpověď. Výpověď musí být písemná, jinak se k ní vůbec nepřihlíží. V některých situacích je výpověď ze strany zaměstnavatele zakázána, a to např. v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, či v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou.  

Zaměstnavatel by měl výpověď v písemné formě doručit zaměstnanci (a to osobně v sídle zaměstnavatele, popř. jinými povolenými způsoby doručování).

„Vyhnu se výpovědi, když ji nepřevezmu (odmítnu převzít)?“  Odpověď je, že nikoli. Osobní předání je totiž splněno (platí, že byla výpověď doručena), i když zaměstnanec odmítne převzít. Zaměstnavatel proto běžně dopředu zajistí přítomnost dvou svědků, kteří v takové situaci podepíší záznam o odmítnutí převzetí výpovědi. Doručovat lze i jiným způsobem, není-li to v sídle zaměstnavatele možné: do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (na adrese, kterou zaměstnanec písemně sdělil zaměstnavateli), sítě nebo služby elektronických komunikací; datovou schránkou.

Kdy po obdržení výpovědi skončí pracovní poměr? 

Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Ta je ze zákona nejméně 2 měsíční, a prodloužená může být jen na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Příklad: Pokud obdrží zaměstnanec výpověď 27. 3., pak začne běžet dvouměsíční výpovědní doba 1. 4. a skončí 31. 5. 

Kdy je typicky výpověď neplatná? Typicky půjde o situaci, kdy nebyl dodržen či ve skutečnosti naplněn zákonný výpovědní důvod, nebo není vůbec uveden.

Když je neplatná výpověď, znamená to, že se nic neděje? Že pracovní poměr pokračuje? Pozor, toto není automatické. Pokud zaměstnanec neudělá po obdržení neplatné výpovědi nic, pracovní poměr přesto skončí. Nenamítá-li zaměstnanec nic, skončí uplynutím výpovědní doby tak, jakoby výpověď byla platná. Proto je třeba rychle reagovat

Pokud zaměstnanec považuje výpověď za neplatnou a chce pokračovat v pracovním poměru, musí to zaměstnavateli oznámit. Zaměstnanec tedy musí zaměstnavateli písemně oznámit, bez zbytečného odkladu po obdržení neplatné výpovědi, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. 

Pokud zaměstnavatel i přesto považuje výpověď za platnou, a trvá na tom, že pracovní poměr skončil, je třeba se bránit žalobou, a to žalobou na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Zákon stanovuje poměrně krátkou lhůtu: 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit na základě (neplatné) výpovědi. Tedy uplynutím výpovědní doby. V této lhůtě je třeba doručit žalobu soudu. 

V rámci tohoto řízení lze též požadovat náhradu mzdy. Řízení se typicky protáhne na mnoho měsíců, někdy i roky. Zaměstnanec často už dávno pracuje v této době někde jinde. Přitom, pokud vyhraje v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru, náleží mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru

Tipy na konec – na co si dát pozor:

1. Dejte si pozor, co podepisujete! Máte povinnost převzít výpověď a potvrdit převzetí svým podpisem (písemně: jméno, datum převzetí a připojíte podpis), ale nejste povinni podepisovat cokoli dalšího – žádné dohody o skončení pracovního poměru, žádné dohody o zkrácení výpovědní doby, apod.

2. Pokud Vám byla dána výpověď z diskriminačního důvodu (případně je důvod uvedený ve výpovědi legitimní, ale „skutečný“ důvod je diskriminační), zaměstnavatel postupoval protiprávně. Ani takové skončení pracovního poměru není platné.

3. Hlídejte si lhůtu pro napadnutí neplatné výpovědi u soudu – tuto lhůtu nelze prodloužit ani prominout. 

V případě, že jste dostali výpověď a máte jakékoli pochybnosti, doporučujeme Vám obrátit se na zkušeného advokáta. 

cs_CZ