„Vybodování“ řidičského průkazu a obrana proti němu

Vybodování je noční můra řidičů. Co v takové situaci dělat? Lze se nějak bránit odebrání řidičského průkazu?

Od 1. července 2006 je v České republice zaveden bodový systém řidičů, v rámci kterého jsou sledovány přestupky a trestné činy páchané řidiči v dopravě. Za spáchání takového jednání se řidiči přičítají trestné body, a to ve výši stanovené zvlášť pro každou ze skutkových podstat přestupků. Zatímco tedy za některé přestupky se trestné body vůbec nepřičítají, za ta nejzávažnější jednání se řidiči přičítá až 7 bodů. To je více než polovina z 12 bodů, při jejichž dosažení řidič, zůstane-li pasivní, automaticky přichází o řidičské oprávnění.

Body se evidují v registru řidičů (bodové hodnocení řidiče nebo evidenční karta řidiče), do kterého je zapisuje obecní úřad s rozšířenou působností dle bydliště řidiče. Zápis bodů do registru úřad provádí na základě doručeného pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu – tím může být oznámení Policie ČR nebo obecní policie o uložení pokuty příkazem na místě, rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek, nebo i rozsudek soudu. Body tedy nezapisuje Policie ČR, ani správní úřad, který v řízení o přestupku uložil řidiči správní trest.

Primární obrana řidiče by tedy (kromě řízení v souladu s předpisy) měla směřovat vůči těmto jednotlivým rozhodnutím, na základě kterých se body do evidence zapisují. Ve značeném množství případů bývá řidič shledán vinným ze spáchání přestupku správním orgánem na základě nedostatečných a neprůkazných důkazů, proto naše doporučení je nebýt pasivní a hájit svá práva i v těchto jednotlivých řízeních. Bez pravomocného rozhodnutí o uložení správního trestu konec konců ani nemůžou být do karty řidiče zapsány žádné body.

Dosažení 12 bodů

Poté, co úřad obce s rozšířenou obce z registru řidičů zjistí, že posledním učiněným záznamem řidič dosáhl 12 nebo více trestných bodů, zasílá řidiči oznámení o dosažení 12 bodů a výzva k odevzdání řidičského průkazu. Dle předmětné výzvy má řidič do 5 pracovních dnů odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu (v úřední hodiny).

Pokud řidič řidičský průkaz v této lhůtě neodevzdá, přichází po jejím uplynutí bez dalšího o řidičské oprávnění, a to na jeden rok. Délku této lhůty není možné nijak zkrátit.

Samotné neodevzdání řidičského průkazu je přestupkem, za který hrozí udělení pokuty od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč. Pokud za této situace pak řidič znovu řídí, vystavuje se riziku uložení pokuty od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč, zákazem činnosti na 1-2 roky a přičtení dalších 4 bodů.

Obrana proti vybodování

Řidič se může proti vybodování bránit podáním námitek, které směřují proti jednotlivým záznamům v registru řidičů. Tedy konkrétně proti záznamům, které byly do evidence úřadem zapsány na základě jednotlivých rozhodnutí o uložení správních trestů či rozhodnutí o uložení pokut příkazem na místě. Námitky je nutné podat ve stejné lhůtě, v jaké je třeba odevzdat řidičský průkaz, tedy do 5 dní od doručení oznámení o dosažení 12 bodů a výzva k odevzdání řidičského průkazu. Po včasném podání námitek není nutné řidičský průkaz odevzdávat; lhůta k jeho odevzdání se do doby vyřízení námitek přerušuje. Je třeba podotknout, že doba pozbytí řidičského oprávnění jednoho roku počíná běžet rovněž od vyřízení námitek.

Před podáním námitek je třeba získat výpis z karty řidiče, ten lze obdržet na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), případně na úřadě obce s rozšířenou působností. Většinou bývá vyřízení na počkání a za drobný správní poplatek. Z výpisu lze následně zjistit, kdy a jakých přestupků se řidič dopustil a na základě jakého podkladu byly do registru řidičů za tyto přestupky zapsány trestné body. 

Námitky se pak budou lišit v návaznosti na jednotlivé bodové záznamy, resp. podklady, na základě kterých byly zapsány. U bodových záznamů učiněných na základě oznámení Policie ČR o uložení pokuty příkazem na místě lze namítat nedostatky konkrétního příkazového (pokutového) bloku, tedy že takový podklad nemá požadované náležitosti, aby mohl posloužit jako podklad pro učinění záznamu v evidenční kartě řidiče. Konkrétně lze namítat absenci podpisu řidiče či nedostatečná skutková zjištění ohledně přestupkového jednání – čas a místo údajného spáchání přestupku a samotný popis přestupkového jednání, což vyvolává pochybnosti o tom, zdali byl přestupek vůbec spáchán, a zdali jej spáchal řidič.

Proti druhému nejčastějšímu podkladu pro zápis bodů, tedy rozhodnutí správního orgánu o uložení správního trestu, by pak námitky měly odkazovat na nedostatek věrohodnosti a průkaznosti důkazů, na základě kterých správní orgán dospěl k závěru o spáchání přestupkového jednání řidičem.  U těchto záznamů bude vhodné zajistit i samotný obsah správního spisu, a to skrze nahlédnutí do něj, k čemuž má řidič právo, jakožto účastník řízení. Po seznámení se se spisovým materiálem bude možné námitky směřovat již konkrétně tak, aby řidič poukázal na jiné možné varianty rozhodného skutkového děje, jež nebyly provedeným dokazováním vyvráceny.

Jak získat řidičský průkaz zpátky po vybodování

Řidič o řidičské oprávnění přichází vždy na 1 rok, přičemž krátce před jejím uplynutím už se může začít připravovat na jeho opětovného získání. Tato příprava spočívá ve výběru autoškoly, ve které bude řidič absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti (vhodné vybrat takovou, která poskytuje výcvik na všechny skupiny, pro které řidič měl řidičské oprávnění). Dále je třeba absolvovat lékařské vyšetření u praktického lékaře řidiče a dopravně psychologické vyšetření. Přezkoušení z odborné způsobilosti, jakož i absolvování vyšetření se provádí až po uplynutí 1 roku od pozbytí řidičského oprávnění. 

Doklady o odborné způsobilosti, zdravotní způsobilost a výsledkem dopravně psychologického vyšetření řidič předloží u obecního úřadu obce rozšířenou působností, společně se žádostí o vrácení řidičského oprávnění

cs_CZ