Oddlužení v kostce

Oddlužení je způsob řešení úpadku, který mohou využít jednotlivci i manželé či nepodnikající právnické osoby. Jde o cestu z dluhové pasti. Jak a kde začít?

Co je oddlužení

Oddlužení je proces řešení finančních potíží pro osoby, které se dostaly do dluhové pasti. Pomůže těm, kteří již nedokážou hradit závazky svým věřitelům – často tím, že si půjčovali na splácení jiných půjček, až se situace stala neudržitelná. Oddlužení je i cestou k návratu do normálního života pro dlužníky, u kterých léta běží bezvýsledné exekuce.

V rámci oddlužení má dlužník jako účastník insolvenčního řízení povinnost usilovat o úhradu pohledávek věřitelů. Dohled nad takto vynakládaným úsilím, a obecně nad plněním dlužníkových povinností, vykonává insolvenční správce, pověřený insolvenčním soudem. Výhledem je pro dlužníka naděje, že po určitém období (zpravidla 3 – 5 let) mu soud odpustí hrazení zbytku dosud nezaplacených dluhů. Nyní je v legislativním procesu novela, která má tuto dobu sjednotit – tedy zkrátit oddlužení ve všech případech na 3 roky.

Návrh na povolení oddlužení

Společně s insolvenčním návrhem (který na dlužníka může podat i věřitel) je třeba, aby dlužník podal i návrh na povolení oddlužení. Pokud na něj před tím podá insolvenční návrh jeho věřitel, má dlužník možnost ještě do 30 dnů podat návrh na povolení oddlužení.

Návrh nesepisuje a nepodává dlužník sám, ale prostřednictvím akreditované osoby – advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce, případně charitativní či poradenské organizace. Odměnu za sepis by dlužník neměl hradit v hotovosti, jelikož v případě povolení oddlužení bude hrazena jako přednostní pohledávka. Sepisovateli insolvenčního návrhu by měl dlužník poskytnout součinnost, dodat doklady a podklady, zejména údaje o:

  • majetku;
  • počtu věřitelů a výši jejich pohledávek;
  • příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců, a o očekávaných příjmech v následujících 12 měsících;
  • vyživovacích povinnostech.

Po podání návrhu

Insolvenční soud – krajský soud příslušný podle bydliště dlužníka – zahájí insolvenční řízení vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku. Po jeho zahájení není možné provádět exekuce na většinu pohledávek; přednostní pohledávky (tzv. pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené pohledávky) ovšem mohou být nadále exekučně vymáhány se souhlasem insolvenčního soudu. Přednostními pohledávkami jsou např. výživné, daně, pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení.

O návrhu na povolení oddlužení rozhoduje soud usnesením, kterým je zpravidla zjištěn úpadek dlužníka, je ustanoven insolvenční správce a věřitelé jsou vyzváni k přihlášení svých pohledávek za dlužníkem do 2 měsíců.

Oddlužení může probíhat jedním ze dvou způsobů, a to i) plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, nebo ii) zpeněžením majetkové podstaty.

Plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

V rámci této varianty bude dlužník primárně splácet ze svých příjmů splátky nezajištěným věřitelům, a to po dobu až 5 let. Výši splátek ovlivňuje několik faktorů – kromě výše samotného příjmu i počet vyživovaných osob. Nezajištěným věřitelům úhrada dle splátek připadne poměrně, a to podle výše pohledávek jednotlivých věřitelů. Společně se splátkou věřitelům hradí dlužník i zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce, u jednotlivce se jedná o částku 1.089 Kč a u manželů o částku 1.634,- Kč.

Vedle pravidelného splácení dochází i ke zpeněžení dlužníkova majetku, ovšem ne veškerého. Stejně jako v případě exekucí, tak i v rámci insolvenčního řízení se dlužník nemusí obávat nuceného prodeje obvyklého vybavení domácnosti. Nežije-li si dlužník „nad poměry“, zůstane mu nábytek i běžné spotřebiče.

Relativně nová je oproti tomu ochrana přiměřeného obydlí dlužníka. Pokud reálná hodnota dlužníkova obydlí nepřesáhne srovnávací hodnotu stanovenou v nařízení vlády, tak nemusí dojít ke zpeněžení nemovitosti. To neplatí, pokud je nemovitost předmětem zajištění a takto zajištěný věřitel udělí pokyn ke zpeněžení.

Zpeněžení majetkové podstaty

Zpeněžení majetkové podstaty spočívá v prodeji veškerého movitého i nemovitého majetku dlužníka. V rámci této varianty oddlužení není poskytována ochrana přiměřeného obydlí; obvyklé vybavení domácnosti je však nadále chráněno.

(Ne)splnění oddlužení

Dlužník oddlužení splní ideálně tak, že zaplatí 100 % pohledávek přihlášených věřitelů, případně pouze nezajištěných věřitelů. Úspěšné splnění oddlužení nastává i v případě, kdy dlužník během 3 let postupně splatí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Oddlužení lze splnit i tím způsobem, že dlužník během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat. Tímto způsobem je pamatováno i na případy dlužníků, kterým jejich situace neumožňuje dosáhnout příjmu na splácení dluhů (např. starobní nebo invalidní důchodci). Pokud pak dlužník během 5 let zaplatí nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, tak se má za to, že dlužník povinnost vynaložit veškeré úsilí neporušil.

Soud usnesením vezme na vědomí splnění oddlužení. Následně na návrh dlužníka může soud osvobodit dlužníka od placení zbytku dluhů. Pohledávky věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení buďto včas nepřihlásili, nebo nebyly zcela uspokojeny, zanikají. Nezanikají však pohledávky zajištěných věřitelů a ostatní, přednostní pohledávky, jako například výživné či pohledávky na náhradu škody.

Proces oddlužení však nemusí skončit jenom šťastně, ale může dojít i ke zrušení povoleného oddlužení. Nejčastěji se tak děje pro soustavné neplnění podstatných povinností dlužníkem, tedy zejména protože dlužník neplatí pravidelné splátky. Důvody pro zrušení mohou spočívat i v tom, že dlužník zaviněným jednáním způsobil vznik dalších dluhů, nebo pokud vyjde najevo, že oddlužením sledoval nepoctivý záměr (např. falšoval doklady či zatajil hodnotný majetek). Po zrušení oddlužení rozhodne soud o jeho přeměně na konkurs, případně řízení rovnou zastaví, pokud je majetek dlužníka zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. V rámci konkursu je obdobně jako v případě zpeněžení majetkové podstaty prodán veškerý majetek dlužníka – s tím rozdílem, že dlužník již nemá možnost požádat o osvobození od placení zbývajících dluhů. Pohledávky věřitelů tak po konci konkursu nezanikají a ti je mohou znovu vymáhat v rámci exekucí.

Řešíte-li finanční problémy a přemýšlíte-li nad oddlužením, doporučujeme využít služeb akreditovaných subjektů pro sepis a podání insolvenčního návrhu 

Volná evidence subjektů týkající se akreditací (justice.cz)

Seznam akreditovaných osob (justice.cz)

cs_CZ