Co dělat, když najdete věc, zvíře nebo poklad?

Co když najdu věc, která nikomu nepatří? Třeba poklad. Mohu si ho nechat nebo někam předat? Jaká jsou práva a povinnosti nálezce?

Věc opuštěná vs. věc ztracená

Opuštěná věc

Opuštěním věci vlastník projeví vůli nebýt nadále vlastníkem věci. Pokud jde o movitou věc, opuštěním se stává věcí bez vlastníka – nikomu nepatří. V případě nemovité věci je to jinak – připadá do vlastnictví státu.

Pokud tomu nebrání právo jiného nebo zákon, věc bez vlastníka si může kdokoli přivlastnit – tím že „ovládne“ věc a zároveň ji chce „mít pro sebe“. Např. pokud by někdo odhodil svůj starý svetr (bylo by zřejmé, že věc neztratil, ani si ji někde neuložil, ale zkrátka ji opustil), mohl by někdo jiný svetr zvednout a začít ho používat jako svůj. Tím by nabyl vlastnické právo k svetru přivlastněním. Jak by tomu ale bylo u pokladu?

Ztracená věc

Ztrátou věci vlastník o své vlastnické právo nepřichází, pouze přestane být držitelem – přestává věc fakticky ovládat a neví, kde se věc nachází. Pokud si vlastník věc jen odloží na určité místo, nejedná se o věc ztracenou.

Někdy může být obtížné rozlišit, zda je věc opuštěná nebo ztracená. Jako například vzácný poklad. Zákon proto stanovuje vyvratitelnou domněnku, že věc není opuštěná. K věci, která se nachází na veřejně přístupném místě, se tedy musíme chovat tak, jako by měla vlastníka – např. kolo postavené před kinem, pes uvázaný před obchodem. Pokud by bylo zjevné, že se jedná o ztracenou věc (např. snubní prstýnek na chodníku), stáváme se nálezci.

Kdo je nálezce?

Ten, kdo ztracenou věc spatří, identifikuje ji jako ztracenou, a začne věc fakticky ovládat (např. ji zvedne a odnese). Nálezce se nestává vlastníkem, protože mu chybí vůle „mít věc pro sebe“. Výjimkou by byl případ, kdy se skutečný vlastník nepřihlásí do 1 roku od vyhlášení nálezu. Pak by se nálezce stal poctivým držitelem, a po uplynutí 3 let by nabyl vlastnické právo vydržením.  

Jaké má povinnosti nálezce?

Nálezce musí věc odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Pokud však není jasné, komu věc vrátit, oznámí nálezce nález na obecním úřadě obce, na jejímž území věc nalezl, a to do 3 dnů od nálezu. Pokud byla věc nalezená ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, nálezce věc odevzdá provozovateli.

Obec následně vyhlásí nález, a to typicky oznámením na úřední desce. U věcí nižší hodnoty obvykle další kroky nepodniká. Pokud jde o věc značné hodnoty, obec může např. oznámit nález v médiích či vylepením plakátů. Stejně by postupoval i provozovatel veřejného dopravního prostředku.

Do té doby, než se přihlásí vlastník (nebo ten, kdo věc ztratil), se nalezená věc uschová. Pokud je úschova komplikovaná, věc podléhá rychlé zkáze, nebo je jinak obtížné ji uschovat, je možné věc prodat. Vlastníkovi (nebo tomu, kdo věc ztratil) by pak náležel výtěžek.

Jaká má práva nálezce?

Nálezce má právo na odměnu. Nálezné činí 10 % ceny nálezu. Pokud má však věc cenu jen pro vlastníka (nebo toho, kdo ji ztratil), náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. 

Nálezci též náleží náhrada nákladů nutných výdajů, které mu vznikly v souvislosti s nalezením věci.

Co když nálezce nález zatají?

V takovém případě mu nenáleží nálezné, ani úhrada nákladů, které mu vznikly, nemůže k věci nabýt vlastnické právo, ani nesmí věc užívat.

Také je povinen k náhradě škody, kterou způsobil na věci, i tím, že nález neoznámil.

Pozor! Může se jednat i o trestný čin zatajení věci, jde-li o věc v hodnotě od 10.000 Kč. Pachateli hrozí trest až 1 rok vězení nebo zákaz činnosti. Pokud by šlo o věc v hodnotě od 1 mil. Kč, trestní zákoník stanoví dokonce trest odnětí svobody od šesti měsíců do 5 let.    

Jak je to s nálezem zvířete?

Pokud je nalezeno zvíře, které zjevně mělo vlastníka, nález se opět oznamuje obci, v níž jste zvíře nalezli. Osoba, která zvíře opatruje, dokud není navráceno vlastníkovi, o něj pečuje jako řádný hospodář. Toto se týká zvířat domácích či zajatých – nikoli divokých.

V případě zvířat určených k zájmovému chovu platí ještě zvláštní pravidlo. Zvířata v zájmovém chovu jsou taková zvířata, chovaná v domácnosti, pro potěšení a jako společník, ne za účelem zisku – může jít o andulky, psy, kočky. Pokud by se vlastník (či ten, kdo zvíře ztratil) nepřihlásil do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, stane se vlastníkem zvířete nálezce. Pokud by zvíře vlastnit nechtěl, svěří obec zvíře do útulku.

Poklad nalezen – Jak je to s nálezem skryté věci?

Přichází důležitá otázka: co když někdo vykope poklad? Pokud ho nálezce např. vykope na zahradě, nebo jej najde zazděný ve sklepě, jedná se o věc skrytou.

Jestliže by vlastník o úkrytu věci věděl, nálezce by neměl právo na nálezné. Pokud by však nebylo zřejmé, komu poklad patří, může si nálezce přijít na pěknou odměnu. V takovém případě musí nález oznámit vlastníkovi pozemku a obci, kde jste věc nalezli.

Pokud věc nepřipadne ze zákona státu, kraji či obci, dohodnou se vlastník pozemku a nálezce, kdo si věc nechá. Druhému vyplatí ½ ceny věci.

Když se nedohodnou, připadne věc vlastníkovi pozemku, a ten zaplatí ½ ceny nálezci.

Platí určité výjimky: např. archeologické nálezy jsou vlastnictvím kraje. Pokud by byly nalezeny při výzkumu prováděném obcí (příp. státem), připadly by obci (příp. státu). Nálezce by však stále měl právo na nálezné.

Stále Vám není jasné, jaké jsou další kroky po naleznutí věci nebo zvířete? Kontaktujte zkušeného právníka.

cs_CZ