Předmanželská smlouva

Co je a co není součástí společného jmění manželů? Jak je to s předmanželskými smlouvami? A jak lze upravit rozsah SJM za trvání manželství? Na tyto otázky si odpovíme v tomto článku.

Co patří do SJM v zákonném režimu?

Pokud manželé (či snoubenci před svatbou) nijak neupraví rozsah svého společného jmění, stává se jeho součástí všechno, čeho nabyl jeden z manželů či oba společně za trvání manželství. Má to určité výjimky. Součástí SJM se nestává to, co: 

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů (např. oblečení, kartáček na zuby, deník, vlastní běžky).
 • nabyl darem, děděním či odkazem jen jeden z manželů (např. byt po rodičích, obraz odkázaný babičkou).
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech. Přirozená práva jsou zejm. život, zdraví, důstojnost, vážnost, čest, soukromí. Příklad: jeden z manželů je zraněn při autonehodě, a viník nehody – škůdce – mu poskytne bolestné za vytrpěná zranění.
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Příklad: jeden z manželů prodá byt, který zdědil – a který byl tedy jeho výlučným majetkem. Peníze utržené za byt jsou jeho výlučným majetkem; koupí-li si za ně např. auto, bude auto jeho výlučným majetkem. 
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku. Příklad: manžel pronajal třetí osobě byt, který byl jeho výlučným vlastnictvím. Nájemce v bytě rozbil okno, a následně způsobenou škodu pronajímateli nahradil v penězích. Tyto peníze náleží výlučně manželovi – pronajímateli.  

Nicméně součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Příkladem může být opět dispozice s bytem – výlučným vlastnictvím jednoho z manželů. Manžel byt pronajímá. Nájemné po odečtení nákladů (např. daní, nákladů na opravy) je ziskem z výlučného vlastnictví – a ten se stává součástí SJM. To je rozdíl oproti situaci, kdy by manžel byt prodal (viz výše). Součástí SJM se mohou stát i podíly v obchodních společnostech a družstvech, stal-li se manžel společníkem v době trvání manželství. 

Součástí SJM jsou i dluhy převzaté za trvání manželství. Existují výjimky: 

 1. Pokud se tyto dluhy týkají výlučného majetku jednoho z manželů, a přesahují zisk z tohoto majetku, pak část dluhu přesahující zisk z tohoto majetku se nestává součástí SJM;
 2. Jeden z manželů převzal dluh bez souhlasu druhého, a přitom se nejednalo o obstarávání každodenních či běžných potřeb rodiny. 

Zajímavá je situace, řešená judikaturou, kdy si manžel zapůjčí peníze, bez souhlasu druhého manžela. Výše zápůjčky je taková, že nejde o obstarávání běžných potřeb rodiny. Za získané peníze koupí manžel rodinné auto. Auto je součástí SJM. Závazek manžela vrátit zapůjčené peníze není součástí SJM – tento dluh zůstává výlučně tomu manželovi, který si peníze zapůjčil. V případě vypořádání SJM může soud přihlédnout k tomuto výlučnému závazku jednoho manžela. 

Jaký je obvyklý způsob nakládání se společným jměním manželi?

Manželé nakládají se společným jměním oba, pokud se nedohodnou jinak. Z jednání, které se týká SJM, jsou manželé oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně. V záležitostech, které nejsou běžné, jednají oba manželé společně, příp. jeden z nich se souhlasem druhého. V případě, že byl potřeba souhlas druhého manžela, ale ten jej neudělil, je jednání jednoho manžela relativně neplatné – jeho neplatnosti se může druhý manžel dovolat. Např. manžel si chtěl koupit závodní auto, a pořídil si jej z prostředků v SJM. Manželka o tom nevěděla. Když to zjistila, velmi ji to zaskočilo, protože manžel utratil peníze, které spořili na rekonstrukci bytu. Proto vyhledala prodávajícího, a sdělila mu, že kupní cena byla zaplacená ze společných prostředků manželů, že neudělila souhlas s uzavřením kupní smlouvy, a namítá relativní neplatnost kupní smlouvy. 

Jak lze upravit rozsah SJM?

Společné jmění může být upraveno dopředu (před uzavřením manželství) předmanželskou smlouvou, případně v průběhu trvání manželství tzv. modifikační smlouvou

Taková smlouva může předejít sporům mezi manželi, nebo např. ochránit rodinu před rizikem plynoucím z podnikání jednoho z manželů. Předmanželská smlouva nemusí jen vylučovat určitý majetek „pryč“ ze SJM, ale také může SJM rozšiřovat např. o majetek nabytý manželem před svatbou. Jaké (před)manželské smlouvy tedy lze uzavřít a čeho tím lze dosáhnout?

 1. Režim oddělených jmění: touto smlouvou lze dosáhnout toho, že SJM vůbec nevznikne (příp. zanikne a je vypořádáno). Manželé poté nabývají majetek a dluhy každý sám. Pokud by společně koupili nemovitost, nabývají ji do ideálního spoluvlastnictví – kdy každému bude patřit podíl na nemovitosti.
 2. Rozšíření SJM: Manželé či snoubenci mohou rozšířit SJM o určitý typ věcí, nebo o konkrétní věci. Lze tak sjednat, že nemovitosti nabyté před svatbou jedním z manželů budou součástí SJM.
 3. Zúžení SJM: Stejně tak lze sjednat, že určité věci či prostředky nebude spadat do SJM. Opět se zúžení může týkat určitého typu věcí (např. mzda, příp. zisk z výlučného majetku), či konkrétních věcí (byt, který dosud byl součástí SJM, bude patřit jen jednomu z manželů). Manželé se musí dohodnout na tom, komu bude vypořádávaná věc nebo věci patřit. A rovněž se můžou dohodnout na tom, že věc, která by měla být nabyta někdy v budoucnu, se nestane součástí SJM.   
 4. Režim vyhrazující vznik SJM ke dni zániku manželství: manželé si mohou též sjednat, že po dobu manželství budou mít „oddělená“ jmění, a až zánikem manželství (rozvodem, smrtí jednoho z nich) vzniká SJM – byť „pomyslné“ a jen za účelem jeho vypořádání. Součástí SJM se k tomuto okamžiku stane veškerý majetek a dluhy, které byly nabyty za trvání manželství a splňují podmínky pro zařazení do SJM v zákonném režimu. Tyto věci budou vypořádány. To, co bylo spotřebováno či zničeno za trvání manželství, se nezohledňuje.

Předmanželská/modifikační smlouva

Pokud manželé či snoubenci uzavírají smlouvu, kterou modifikují rozsah SJM, měli by si též sjednat, jakým způsobem budou se společným jměním nakládat (příp. s jeho částmi). Mohou si oproti zákonnému dispozičnímu režimu upravit např. to, že jeden z partnerů může jednat ve vztahu ke společnému majetku sám, bez souhlasu druhého manžela.  

Jak lze (před)manželskou smlouvu sepsat? Musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu. Pokud oba manželé či snoubenci souhlasí, lze smlouvu zveřejnit v Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu. Smlouva tak bude přístupná komukoli, nikdo s manželi nebude moci jednat v dobré víře v to, že jejich SJM je v zákonném režimu. To se může hodit např. při exekuci vedené proti pouze jednomu manželovi. Soudní exekutor má povinnost zjišťovat a ověřovat si informace o (před)manželské smlouvě, a nemůže se tedy stát (resp. nemělo by se stát), že by postihl v exekuci majetek druhého manžela. 

Soudní rozhodnutí

SJM může být též zúženo nebo zrušeno soudem, a to na návrh jednoho z manželů, který má proto závažný důvod. Tímto závažným důvodem může být např. marnotratnost druhého manžela; to, že druhý manžel začal podnikat, že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby, příp. že podstupuje soustavně či opakovaně nepřiměřená rizika.   

cs_CZ