Mám žalovat včetně DPH?

Mám žalovat na částku s DPH, nebo bez? Existuje jednoduché pravidlo, jak to poznat.

S DPH, nebo bez DPH?

Žalobce je plátcem DPH. Žaluje protistranu na zaplacení peněžitého plnění. Může úspěšně požadovat DPH z žalovaného plnění?

Odpověď je ano, může. To však pouze tehdy, pokud soudem přiznané plnění této dani podléhá.

Pokud např. žalobce (plátce DPH) žaluje druhou stranu o ušlý zisk, soud mu požadovanou část plnění odpovídající DPH nepřizná. Bude-li se žalobou úspěšný, nepřizná mu soud „zisk“ v pravém slova smyslu. Ušlý zisk je formou náhrady škody, a ta není předmětem daně podle § 2 odst. 1 zákona o DPH, a tedy ani zdanitelným plněním ve smyslu tohoto zákona.

Pokud soud žalobu v části zamítne kvůli chybně připočtené DPH, bude žalobce jen částečně úspěšný. Tomu může odpovídat i snížená náhrada nákladů řízení, čímž se spor žalobci prodraží. Náklady řízení totiž nesou obecně strany dle poměrného úspěchu ve sporu.

A kdy žalovat „s DPH“?

Kdy by naopak žalobce DPH mohl k požadované částce připočíst DPH a žalovat tak plnění včetně DPH? Např. pokud by požadoval plnění z kupní smlouvy – zaplacení sjednané kupní ceny, a podléhalo-li zboží dani z přidané hodnoty.

(pro zájemce Nejvyšší soud, 29 Cdo 3321/2020, 29. 9. 2022)

cs_CZ